krakow

Kraków
  • Kraków
  • Małopolskie MA
  • Polska
+ 150km+ 350km+ 700km
Zmień lokalizację
099+
Kraków 30-318, Polska - 3 godzin temu w takidom.pl
Duå¼a dziaå‚ka budowlano- rolna poå‚oå¼ona w tyå„cu. Dojazd od asfaltowej ulicy podgã³rki Tynieckie w okolicy domu pogodnej staroå›ci bitä… drogä… na wspã³Å‚wå‚asnoå›Ä‡,Droga koå„czy siä™ bramä… za ktã³ra jest ta dziaå‚ka 235/1 , pierwsza czä™Å›Ä‡ jest jako teren zielony a ostatnie ponad 20a jest budowlane, W planie jest ...
Sprzedam dziaå‚ka, 7493m2, Krakow, maå‚opolskie
099+
Kraków 30-319, Polska - 3 godzin temu w takidom.pl
Oferujemy mieszkanie o pow. 25m 2 , na V piä™trze przy ul. Sereno Fenna na Starym mieå›cie w centrum Krakowa. Blok piä™ciopiä™trowy z windä…, w bardzo dobrym stanie technicznym. Mieszkanie skå‚ada siä™ z: duå¼ego pokoju ( wyjå›cie na balkon ) poå‚Ä…czonego z aneksem kuchennym łazienki ( wanna ) z wc przedpokoju. Mieszkanie jasne, ciepå‚e, ...
Sprzedam mieszkanie 1-pokojowe, 25m2, krakã³w, maå‚opolskie
099+
Kraków 30-318, Polska - 3 godzin temu w takidom.pl
Nieruchomoå›Ä‡ skå‚adajä…ca siä™ z trzech dziaå‚ek o pow.4151 m2.Od asfaltowej drogi wjazd drogä… utwardzonä… na teren nieruchomoå›ci.Pierwsza z dziaå‚ek o pow 18a zabudowana jest domem murowanym oraz drewnianymi budynkami gospodarczymi.Za nimi dziaå‚ka oznaczona w planie jako zieleå„ nieurzä…dzona / obecnie sad przydomowy oraz dziaå‚ka leå›na. warto ...
Sprzedam dziaå‚ka, 4151m2, Krakow, maå‚opolskie
099+
Kraków 30-318, Polska - 3 godzin temu w takidom.pl
Cofniä™ta od drogi; Otoczenie: niska zabudowa; Dojazd: så‚uå¼ebnoå›Ä‡; Wymiary: 23 x 36; Do spfrzedania nieruchomoå›c w dalszej lini zabudowy od ulicy krzyzaå„skiego we wrã³blowicach.Od asfaltowej drogi prowadzi wydzielona droga så‚uå¼ebna o szerokoå›ci 4m a nastä™pnie droga na wspã³Å‚wlasnoå›Ä‡ gdyå¼ w tym miejscu sä… do sprzedania 4 dziaå‚ki ...
Sprzedam dziaå‚ka, 800m2, Krakow, maå‚opolskie
099+
Kraków 30-318, Polska - 4 godzin temu w takidom.pl
Uzbrojona; Media/instalacje: prä…d, kanalizacja, woda; Otoczenie: niska zabudowa, zabudowa jednorodzinna, las; Dojazd: droga asfaltowa, droga gminna; Wymiary: 20x100; Do sprzedania oferujemy dziaå‚kä™ rolno-budowlanä… w bieå¼anowie. dziaå‚ka ma powierzchniä™ 24 arã³w, w tym ok 6,6 ara jest budowlane. Na dziaå‚ce stoi stary dom z nadanym numerem do remontu lub rozbiã³rki. dziaå‚ka jest ...
Sprzedam dziaå‚ka, 2417m2, Krakow, maå‚opolskie
099+
Kraków 30-237, Polska - 4 godzin temu w takidom.pl
Nieruchomoå›Ä‡ skå‚adajä…ca siä™ z dwã³ch dziaå‚ek pod rezydencjä™ w ślepej uliczce Olszanicy, z tyå‚u tylko las.Wymiary to ok.35m od ulicy / na ok.28m.dostä™pne wszystkie media.wz na dom jednorodzinny ,do 14% pow.zabudowy,wysokoå›Ä‡ do 4,5 m do okapu i 9 m do kalenicy.Dobry i szybki ...
Sprzedam dziaå‚ka, 968m2, Krakow, maå‚opolskie
099+
Kraków 30-215, Polska - 4 godzin temu w takidom.pl
Rã³wna, sucha, przy drodze; Media/instalacje: kanalizacja, prä…d, woda, gaz; Otoczenie: zabudowa jednorodzinna; Dojazd: droga asfaltowa; Wymiary: 21 X 37; Oferta dla inwestora 643 pum. wzka, projekt architektoniczny domu z 4 mieszkaniami z niezaleå¼nymi wejå›ciami z poziomu gruntu. 2000 zå‚/1 m pum. doskonaå‚a lokalizacja, przecznica od krã³lowej Jadwigi. dziaå‚ka budowlana - aktualne i prawomocne wzki (...
Sprzedam dziaå‚ka, 796m2, Krakow, maå‚opolskie
099+
Kraków 30-318, Polska - 3 godzin temu w takidom.pl
Dziaå‚ka w Pychowicach przy ul.Rodzinnej . W ciä…gu roku bä™dzie uchwalony plan w ktã³rym ta dziaå‚ka bä™dzie w poå‚owie budowlana . Wymiary ok.60m x 31m , media bez kanalizacji ok. 60 m dalej .wå‚aå›ciciel obecnie pertraktuje z sä…siadami dojazd od ulicy do dziaå‚ki. dziaå‚ka czeka na nowy plan zagospodarowania ...
Sprzedam dziaå‚ka, 2146m2, Krakow, maå‚opolskie
099+
Kraków 30-318, Polska - 23 godzin temu w takidom.pl
Zapraszam do ogladana nieruchomoå›ci , dziaå‚ka bezpoå›rednio przy ul. Zadworze zabudowana starym domem do remontu lub wyburzenia, za domem sad przydomowy. Z tyå‚u dziaå‚ki nad sadem linia wysokiego napiä™cia .Spokojna ulica blisko szkoå‚a i przedszkole. Polecam :) warto kupiä‡ z grupä„ B12: potwierdzenie stanu prawnego oferty oraz przeprowadzenie transakcji przez poå›rednikã³w w obrocie ...
Sprzedam dziaå‚ka, 1400m2, Krakow, maå‚opolskie
099+
Kraków 30-237, Polska - 1 dzień temu w takidom.pl
Polecam do sprzedaå¼y udziaå‚ 36/100 w kamienicy o pow. 380 m2, poå‚oå¼onej na dziaå‚ce o pow. 16 arã³w i 49 m2. warto kupiä‡ z grupä„ B12: potwierdzenie stanu prawnego oferty oraz przeprowadzenie transakcji przez poå›rednikã³w w obrocie nieruchomoå›ciami z blisko dwudziestoletnim doå›wiadczeniem; komplet dokumentã³w przy zakupie, potrzebnych do kredytu, peå‚na obså‚uga ...
Sprzedam dom, 380m2, Krakow, maå‚opolskie
099+
Kraków 30-318, Polska - 23 godzin temu w takidom.pl
Uzbrojona, rã³wna; Otoczenie: las; Dojazd: droga asfaltowa; Jeden z ostatnich terenã³w o takiej powierzchni w tej okolicy. dziaå‚ka do rozwaå¼enia dla Inwestora o powierzchni 74 ary. W poprzednim planie byå‚a zgoda na budynki wielorodzinne z trzema kondygnacjami oraz garaå¼ami podziemnymi i obszarem zabudowy 25%. Nowy plan w trakcie opracowania. Bardzo spokojnie i cicho. Zapraszam do obejrzenia. warto ...
Sprzedam dziaå‚ka, 7400m2, Krakow, maå‚opolskie
099+
Kraków 30-397, Polska - 1 dzień temu w takidom.pl
Dziaå‚ka pod budownictwo jednorodzinne poå‚oå¼ona na på‚askim terenie w Krakowie Kostrzu,jej wymiary to 22m x 130m.dostä™pne wszystkie media,dziaå‚ka posiada prawomocne pozwolenie na budowä™ trzech domã³w o wielkoå›ci do 176m2 kaå¼dy.piä™kny widok na klasztor w Bielanach i przegorzaå‚y warto kupiä‡ z grupä„ B12: potwierdzenie stanu prawnego oferty oraz ...
Sprzedam dziaå‚ka, 2865m2, Krakow, maå‚opolskie
099+
Kraków 30-318, Polska - 1 dzień temu w takidom.pl
Dziaå‚ka w bocznej uliczce od ul.Ks.jã³zefa w pobliå¼u plantacji winoroå›li przy al.wä™drownikã³w.wz na dom jednorodzinny,wymiary ok.22m x27m,Media w drodze dojazdowej,kanalizacja w najbliå¼szych planach.Szybki dojazd do centrum miasta i wyjazd na autostradä™. Dane z wz wskaåºnik wielkoå›ci powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziaå‚ki do 25% ...
Sprzedam dziaå‚ka, 600m2, Krakow, maå‚opolskie
099+
Kraków 30-318, Polska - 23 godzin temu w takidom.pl
Nieruchomoå›Ä‡ w zielonej okolicy tyå„ca , blisko lasu i innych terenã³w zielonych. Obecnie w planie jako rolna , nadaje siä™ na rekreacjä™.Dojazd drogä… asfaltowä…. warto kupiä‡ z grupä„ B12: potwierdzenie stanu prawnego oferty oraz przeprowadzenie transakcji przez poå›rednikã³w w obrocie nieruchomoå›ciami z blisko dwudziestoletnim doå›wiadczeniem; komplet dokumentã³w przy zakupie, potrzebnych do kredytu, peå‚na obså‚...
Sprzedam dziaå‚ka, 5330m2, Krakow, maå‚opolskie
099+
Kraków 30-318, Polska - 1 dzień temu w takidom.pl
Nieruchomoå›Ä‡ w cichej ulicy osiedla Ruczaj,skå‚ada siä™ z kilku dziaå‚ek o nieregularnym ksztaå‚cie.Powierzchnia dziaå‚ek budowlanych 1850 m2 a razem z dziaå‚kami dojazdowymi 2200 m2.Na nieruchomoå›Ä‡ wydano wz na budowä™ 10 segmentã³w zabudowie szeregowej,wszystkie media w ulicy. warto kupiä‡ z grupä„ B12: potwierdzenie stanu prawnego oferty oraz przeprowadzenie transakcji ...
Sprzedam dziaå‚ka, 1850m2, Krakow, maå‚opolskie
Obserwuj to wyszukiwanie i utwórz alert emailowy dla Krakow
  • Istotność
  • Popularność
  • Data
  • Cena
• Wpisz kod pocztowy lokalizacji Wpisz kod pocztowy lokalizacji
• Cena
Wybierz
• DataWybierz
Opcje dodatkowe
Wiadomość za długa
Post
 –   + 
Dziel się, sprzedawaj i czatuj z sąsiadami.
Google Google
ON AIR
Ja
Chat:
Status mojego chatu:
Dostępne
Nie przeszkadzać
Pokaż na liście moich czatów:
Najpopularniejszy
Wszystkie kontakty
Moje opcje:
Pokaż najpierw użytkowników online
Ukryj użytkowników offline
Mała lista chatu
Średnia lista chatu
Duża lista chatu
Włącz powiadomienia dźwiękowe
Włącz powiadomienia na pulpit
Włącz video-chat (Beta version)
Włącz moją lokalną TV sieciową (Beta version)
Zaproś przyjaciela