działka lipnica wielka

Lipnica Wielka 34-483
  • Lipnica Wielka 34-483
  • Nowotarski
  • Małopolskie MA
  • Polska
+ 5km+ 10km+ 20km
Zmień lokalizację
099+
Lipnica Wielka 34-483, Polska - 2 dni temu w taakidom.pl
Nowa atrakcyjna cena Oferujemy paå„stwu do sprzedaå¼y rozpoczä™tä… budowä™ domu jednorodzinnego na 25 arowej dziaå‚ce o przepiä™knych walorach krajobrazowych. Powierzchnia budowanego domu wynosi 140m2 na dwã³ch kondygnacjach. Na parterze mieå›ciä‡ siä™ bä™dzie salon z wyjå›ciem na duå¼y taras, kuchnia, jadalnia, gabinet, łazienka oraz kotå‚ownia poå‚Ä…czona z pralniä…. Na ...
Sprzedam dziaå‚ka, 2500m2, Kasina Wielka, maå‚opolskie

działka lipnica wielka

:

do domu na sprzedaż

099+
Lipnica Wielka 34-483, Polska - 1 tydzień temu w taakidom.pl
Przedmiotem sprzedaå¼y sä… dziaå‚ki rolne o powierzchni 6, 7, 9, 12, 13, 39, 71arã³w poå‚oå¼one w Kasinie Wielkiej, 1 km od Mszany Dolnej w cenie 1,5 tys. zå‚/ar kaå¼da. dziaå‚ki znajdujä… siä™ w miejscach widokowych, nieopodal lasu lub bezpoå›rednio przy lesie. odlegå‚oå›Ä‡ do mediã³w od 10 do 100m, dojazd drogä… asfaltowä… ...
Sprzedam dziaå‚ka, 600m2, Kasina Wielka, maå‚opolskie
099+
Lipnica Wielka 34-483, Polska - 1 tydzień temu w taakidom.pl
Oferujemy paå„stwu do sprzedaå¼y dziaå‚kä™ o powierzchni 15 arã³w do wydzielenia z wiä™kszej powierzchni. Wymiary dziaå‚ki sä… do ustalenia przy podziale. nieruchomoå›Ä‡ poå‚oå¼ona w okolicy Kasiny Wielkiej, kilka kilometrã³w od stacji narciarskiej na Śnieå¼nicy. dziaå‚ka på‚aska, widokowa. Dojazd bardzo dobry drogä… utwardzonä… ok.40m od drogi asfaltowej. Media: prä…d, ...
Sprzedam dziaå‚ka, 1500m2, Kasina Wielka, maå‚opolskie
099+
Lipnica Wielka 34-483, Polska - 1 tydzień temu w taakidom.pl
Przedmiotem sprzedaå¼y jest dziaå‚ka rolna do przekwalifikowania na budowlanä… poå‚oå¼ona w miejscowoå›ci Kasina Wielka. Powierzchnia 17 arã³w, dojazd asfaltowy ok. 70m od drogi gå‚ównej, szerokoå›Ä‡ średnio 22m, då‚ugoå›Ä‡ ok.80m. dziaå‚ka w wiä™kszej czä™Å›ci terenu lekko pochyå‚a, widokowa. Media: prä…d i gaz na dziaå‚ce ...
Sprzedam dziaå‚ka, 1700m2, Kasina Wielka, maå‚opolskie
099+
Lipnica Wielka 34-483, Polska - 1 tydzień temu w taakidom.pl
Przedmiotem sprzedaå¼y jest dziaå‚ka budowlana poå‚oå¼ona w miejscowoå›ci Kasina Wielka przy drodze krajowej o powierzchni 16 arã³w. dziaå‚ka nadaje siä™ na prowadzenie rã³Å¼nego typu inwestycji ze wzglä™du na lokalizacjä™. Posiada wjazd z drogi gå‚ównej po drodze gminnej. szerokoå›Ä‡ dziaå‚ki (przylegajä…cej krã³tszym bokiem do drogi krajowej) wynosi ok. 30m, då‚ugoå›...
Sprzedam dziaå‚ka, 1600m2, Kasina Wielka, maå‚opolskie
099+
Lipnica Wielka 34-483, Polska - 1 tydzień temu w taakidom.pl
Przedmiotem sprzedaå¼y jest bardzo atrakcyjnie poå‚oå¼ona dziaå‚ka budowlana z moå¼liwoå›ciä… uså‚ug o powierzchni 38 arã³w w miejscowoå›ci Kasina Wielka przy drodze wojewã³dzkiej. dziaå‚ka ze wzglä™du na lokalizacjä™ nadaje siä™ pod rã³Å¼nego rodzaju dziaå‚alnoå›Ä‡. Posiada 2 zjazdy z drogi gå‚ównej. Wymiary 65x56 m. dziaå‚ka widokowa, stok poå‚udniowy, naså‚...
Sprzedam dziaå‚ka, 2325m2, Kasina Wielka, maå‚opolskie
099+
Lipnica Wielka 34-483, Polska - 1 tydzień temu w taakidom.pl
Przedmiotem sprzedaå¼y jest dziaå‚ka rolna o powierzchni 20 arã³w poå‚oå¼ona w malowniczym terenie Beskidu Wyspowego - Kasinie Wielkiej. Zlokalizowana na poå‚udniowym, naså‚onecznionym stoku z piä™knym widokiem m.in na gã³rä™ Lubogoszcz oraz wyciä…g narciarski na Śnieå¼nicy. przybliå¼one wymiary dziaå‚ki to 23x75m. Dojazd drogä… utwardzonä… oraz ostatni odcinek polnä…. W pobliå¼u jest sklep, ...
Sprzedam dziaå‚ka, 2000m2, Kasina Wielka, maå‚opolskie
099+
Lipnica Wielka 34-483, Polska - 1 tydzień temu w taakidom.pl
Przedmiotem sprzedaå¼y jest uzbrojona dziaå‚ka budowlano-rolna o powierzchni 44 arã³w do wydzielenia z wiä™kszej powierzchni (w sumie 98 arã³w). dziaå‚ka znajduje siä™ w okolicy Kasiny Wielkiej. dziaå‚ka w ksztaå‚cie zbliå¼onym do prostokä…ta o szerokoå›ci 45m. dziaå‚ka widokowa, graniczy z maå‚ym laskiem oraz strumykiem. W bezpoå›rednim sä…siedztwie jedno ...
Sprzedam dziaå‚ka, 4400m2, Kasina Wielka, maå‚opolskie
099+
Lipnica Wielka 34-483, Polska - 2 tygodni temu w taakidom.pl
Przedmiotem sprzedaå¼y jest piä™knie poå‚oå¼ona dziaå‚ka rolna o powierzchni 30 arã³w. dziaå‚ka bezpoå›rednio od strony pã³Å‚nocno-zachodniej graniczy z lasem natomiast w kierunku poå‚udniowo-wschodnim roztacza siä™ piä™kny widok na szczyty Beskidu Wyspowego oraz pasmo gorcã³w. Teren nieznacznie pochylony, dojazd na ostatnim odcinku ok 60m od asfaltu lekko utwardzony. W odlegå‚...
Sprzedam dziaå‚ka, 3000m2, Kasina Wielka, maå‚opolskie
099+
Lipnica Wielka 34-483, Polska - 2 tygodni temu w taakidom.pl
Przedmiotem sprzedaå¼y jest dziaå‚ka rolna poå‚oå¼ona w pobliå¼u wyciä…gu narciarskiego w miejscowoå›ci Kasina Wielka gm. Mszana Dolna. Powierzchnia dziaå‚ki 12 arã³w. szerokoå›Ä‡ 11m. Z dziaå‚ki rozpoå›cierajä… siä™ Å‚adne widoki na caå‚Ä… kasinä™ wielkä… oraz okoliczne gã³ry Beskidu Wyspowego. Media w odlegå‚oå›ci 20m. Dojazd drogä… utwardzonä… ok 250m ...
Sprzedam dziaå‚ka, 1200m2, Kasina Wielka, maå‚opolskie
099+
Lipnica Wielka 34-483, Polska - 2 tygodni temu w taakidom.pl
Oferujemy paå„stwu do sprzedaå¼y bardzo ładnie poå‚oå¼onä… dziaå‚kä™ budowlanä… w pobliå¼u wyciä…gu narciarskiego na Śnieå¼nicy w Kasinie Wielkiej. poå‚oå¼ona bezpoå›rednio przy drodze asfaltowej graniczy z maå‚ym laskiem oraz łąkami z dwã³ch stron. Media: prä…d oraz woda na dziaå‚ce, natomiast gaz po drugiej stronie drogi. Miejsce ciche ...
Sprzedam dziaå‚ka, 1500m2, Kasina Wielka, maå‚opolskie
099+
Lipnica Wielka 34-483, Polska - 2 tygodni temu w taakidom.pl
Przedmiotem sprzedaå¼y jest dziaå‚ka budowlana poå‚oå¼ona w bardzo atrakcyjnym miejscu Kasiny Wielkiej. dziaå‚ka znajduje siä™ 1.5km od stacji narciarskiej na Śnieå¼nicy, dojazd dobry, på‚aska, widok m. innymi na stok narciarski. W okolicy liczne szlaki turystyczne, miejsce startowe dla paralotniarzy. szerokoå›Ä‡ dziaå‚ki stwarza moå¼liwoå›Ä‡ jej podziaå‚u nawet na 5 mniejszych ...
Sprzedam dziaå‚ka, 5600m2, Kasina Wielka, maå‚opolskie
099+
Lipnica Wielka 34-483, Polska - 3 tygodni temu w taakidom.pl
Przedmiotem sprzedaå¼y jest dziaå‚ka budowlana o powierzchni 14 arã³w poå‚oå¼ona w bardzo ładnym widokowym miejscu w porä™bie Wielkiej - Koninkach. poå‚oå¼enie na stoku poå‚udniowym doskonale naså‚onecznionym caå‚y dzieå„. dziaå‚ka posiada dostä™p do prä…du oraz studni gå‚Ä™binowej. Jest to idealne miejsce pod domek rekreacyjny, w ktã³rym moå¼na wypoczywaä‡ ...
Sprzedam dziaå‚ka, 1400m2, porä™ba Wielka, maå‚opolskie
099+
Lipnica Wielka 34-483, Polska - 3 tygodni temu w taakidom.pl
Oferujemy paå„stwu do sprzedaå¼y 4 dziaå‚ki po 16 arã³w kaå¼da. Cena za dziaå‚kä™ 64 tys. Wymiar dziaå‚ki ok.36x44m jeszcze do ewentualnej korekty poniewaå¼ dziaå‚ki zostanä… wydzielone z wiä™kszej powierzchni. nieruchomoå›Ä‡ poå‚oå¼ona na poå‚udniowym doskonale naså‚onecznionym stoku z ładnym widokiem na okoliczne wzniesienia. dziaå‚ki w pierwszej lub ...
Sprzedam dziaå‚ka, 1600m2, Kasina Wielka, maå‚opolskie
099+
Lipnica Wielka 34-483, Polska - 3 tygodni temu w taakidom.pl
Przedmiotem sprzedaå¼y jest dziaå‚ka przeznaczona w miejscowym planie pod zabudowä™ jednorodzinnä… oraz letniskowä…. Powierzchnia 45 arã³w. szerokoå›Ä‡ 22-26m, lekko pochyå‚a w kierunku zachodnim. dziaå‚ka jest na wzniesieniu z ładnymi widokami na okolicä™. Dojazd drogä… utwardzonä… 200-300m od drogi asfaltowej. Media w odlegå‚oå›ci 150m. sä…siedztwo z czterech stron stanowiä… Å‚...
Sprzedam dziaå‚ka, 4500m2, porä™ba Wielka, maå‚opolskie
Obserwuj to wyszukiwanie i utwórz alert emailowy dla Działka lipnica wielka
  • Istotność
  • Popularność
  • Data
  • Cena
• Wpisz kod pocztowy lokalizacji Wpisz kod pocztowy lokalizacji
• Cena
Wybierz
• DataWybierz
Opcje dodatkowe
Wiadomość za długa
Post
 –   + 
Dziel się, sprzedawaj i czatuj z sąsiadami.
Google Google
ON AIR
Ja
Chat:
Status mojego chatu:
Dostępne
Nie przeszkadzać
Pokaż na liście moich czatów:
Najpopularniejszy
Wszystkie kontakty
Moje opcje:
Pokaż najpierw użytkowników online
Ukryj użytkowników offline
Mała lista chatu
Średnia lista chatu
Duża lista chatu
Włącz powiadomienia dźwiękowe
Włącz powiadomienia na pulpit
Włącz video-chat (Beta version)
Włącz moją lokalną TV sieciową (Beta version)
Zaproś przyjaciela