działka lipnica wielka

Lipnica Wielka 34-483
  • Lipnica Wielka 34-483
  • Nowotarski
  • Małopolskie MA
  • Polska
+ 5km+ 10km+ 20km
Zmień lokalizację
099+
Lipnica Wielka 34-483, Polska - 6 dni temu w taakidom.pl
Nowa atrakcyjna cena Oferujemy paå„stwu do sprzedaå¼y rozpoczä™tä… budowä™ domu jednorodzinnego na 25 arowej dziaå‚ce o przepiä™knych walorach krajobrazowych. Powierzchnia budowanego domu wynosi 140m2 na dwã³ch kondygnacjach. Na parterze mieå›ciä‡ siä™ bä™dzie salon z wyjå›ciem na duå¼y taras, kuchnia, jadalnia, gabinet, łazienka oraz kotå‚ownia poå‚Ä…czona z pralniä…. Na ...
Sprzedam dziaå‚ka, 2500m2, Kasina Wielka, maå‚opolskie

działka lipnica wielka

:

do domu na sprzedaż

099+
Lipnica Wielka 34-483, Polska - 2 tygodni temu w taakidom.pl
Przedmiotem sprzedaå¼y jest bardzo atrakcyjnie poå‚oå¼ona dziaå‚ka budowlana z moå¼liwoå›ciä… uså‚ug o powierzchni 38 arã³w w miejscowoå›ci Kasina Wielka przy drodze wojewã³dzkiej. dziaå‚ka ze wzglä™du na lokalizacjä™ nadaje siä™ pod rã³Å¼nego rodzaju dziaå‚alnoå›Ä‡. Posiada 2 zjazdy z drogi gå‚ównej. Wymiary 65x56 m. dziaå‚ka widokowa, stok poå‚udniowy, naså‚...
Sprzedam dziaå‚ka, 2325m2, Kasina Wielka, maå‚opolskie
099+
Lipnica Wielka 34-483, Polska - 2 tygodni temu w taakidom.pl
Przedmiotem sprzedaå¼y jest uzbrojona dziaå‚ka budowlana o powierzchni 11 arã³w do wydzielenia z wiä™kszej powierzchni w sumie 98 arã³w. dziaå‚ka znajduje siä™ w pobliå¼u Kasiny Wielkiej. W planie miejscowym przeznaczona jest takå¼e pod uså‚ugi i nieuciä…żliwä… produkcjä™. dziaå‚ka w ksztaå‚cie zbliå¼onym do kwadratu, szerokoå›Ä‡ dziaå‚ki od frontu przylegajä…cego do ...
Sprzedam dziaå‚ka, 1100m2, Kasina Wielka, maå‚opolskie
099+
Lipnica Wielka 34-483, Polska - 2 tygodni temu w taakidom.pl
Przedmiotem sprzedaå¼y jest dziaå‚ka budowlana o powierzchni 11 arã³w, poå‚oå¼ona w malowniczej, gã³rskiej miejscowoå›ci jakä… jest porä™ba Wielka. nieruchomoå›Ä‡ znajduje siä™ bezpoå›rednio przy drodze asfaltowej o bardzo maå‚ym natä™Å¼eniu ruchu w bardzo bliskiej odlegå‚oå›ci gorczaå„skiego Parku Narodowego. dziaå‚ka ksztaå‚tem zbliå¼ona do prostokä…ta. Media: prä…d, ...
Sprzedam dziaå‚ka, 1100m2, porä™ba Wielka, maå‚opolskie
099+
Lipnica Wielka 34-483, Polska - 2 tygodni temu w taakidom.pl
Przedmiotem sprzedaå¼y jest dziaå‚ka rolna o powierzchni 20 arã³w poå‚oå¼ona w malowniczym terenie Beskidu Wyspowego - Kasinie Wielkiej. Zlokalizowana na poå‚udniowym, naså‚onecznionym stoku z piä™knym widokiem m.in na gã³rä™ Lubogoszcz oraz wyciä…g narciarski na Śnieå¼nicy. przybliå¼one wymiary dziaå‚ki to 23x75m. Dojazd drogä… utwardzonä… oraz ostatni odcinek polnä…. W pobliå¼u jest sklep, ...
Sprzedam dziaå‚ka, 2000m2, Kasina Wielka, maå‚opolskie
099+
Lipnica Wielka 34-483, Polska - 2 tygodni temu w taakidom.pl
Przedmiotem sprzedaå¼y jest uzbrojona dziaå‚ka budowlano-rolna o powierzchni 44 arã³w do wydzielenia z wiä™kszej powierzchni (w sumie 98 arã³w). dziaå‚ka znajduje siä™ w okolicy Kasiny Wielkiej. dziaå‚ka w ksztaå‚cie zbliå¼onym do prostokä…ta o szerokoå›ci 45m. dziaå‚ka widokowa, graniczy z maå‚ym laskiem oraz strumykiem. W bezpoå›rednim sä…siedztwie jedno ...
Sprzedam dziaå‚ka, 4400m2, Kasina Wielka, maå‚opolskie
099+
Lipnica Wielka 34-483, Polska - 2 tygodni temu w taakidom.pl
Przedmiotem sprzedaå¼y jest dziaå‚ka budowlana o powierzchni 6 arã³w poå‚oå¼ona w pobliå¼u wyciä…gu narciarskiego w Koninkach gm. niedåºwiedåº. Dojazd dobry drogä… asfaltowä…, ostatni odcinek 30-40m drogä… utwardzonä…. dziaå‚ka poå‚oå¼ona na poå‚udniowo-zachodnim stoku, pod lasem. W odlegå‚oå›ci 40m znajduje siä™ prä…d oraz gaz. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dziaå‚...
Sprzedam dziaå‚ka, 600m2, porä™ba Wielka, maå‚opolskie
099+
Lipnica Wielka 34-483, Polska - 2 tygodni temu w taakidom.pl
Przedmiotem sprzedaå¼y jest piä™knie poå‚oå¼ona dziaå‚ka rolna o powierzchni 30 arã³w. dziaå‚ka bezpoå›rednio od strony pã³Å‚nocno-zachodniej graniczy z lasem natomiast w kierunku poå‚udniowo-wschodnim roztacza siä™ piä™kny widok na szczyty Beskidu Wyspowego oraz pasmo gorcã³w. Teren nieznacznie pochylony, dojazd na ostatnim odcinku ok 60m od asfaltu lekko utwardzony. W odlegå‚...
Sprzedam dziaå‚ka, 3000m2, Kasina Wielka, maå‚opolskie
099+
Lipnica Wielka 34-483, Polska - 2 tygodni temu w taakidom.pl
Przedmiotem sprzedaå¼y jest dziaå‚ka rolna poå‚oå¼ona w pobliå¼u wyciä…gu narciarskiego w miejscowoå›ci Kasina Wielka gm. Mszana Dolna. Powierzchnia dziaå‚ki 12 arã³w. szerokoå›Ä‡ 11m. Z dziaå‚ki rozpoå›cierajä… siä™ Å‚adne widoki na caå‚Ä… kasinä™ wielkä… oraz okoliczne gã³ry Beskidu Wyspowego. Media w odlegå‚oå›ci 20m. Dojazd drogä… utwardzonä… ok 250m ...
Sprzedam dziaå‚ka, 1200m2, Kasina Wielka, maå‚opolskie
099+
Lipnica Wielka 34-483, Polska - 3 tygodni temu w taakidom.pl
Oferujemy paå„stwu do sprzedaå¼y bardzo ładnie poå‚oå¼onä… dziaå‚kä™ budowlanä… w pobliå¼u wyciä…gu narciarskiego na Śnieå¼nicy w Kasinie Wielkiej. poå‚oå¼ona bezpoå›rednio przy drodze asfaltowej graniczy z maå‚ym laskiem oraz łąkami z dwã³ch stron. Media: prä…d oraz woda na dziaå‚ce, natomiast gaz po drugiej stronie drogi. Miejsce ciche ...
Sprzedam dziaå‚ka, 1500m2, Kasina Wielka, maå‚opolskie
099+
Lipnica Wielka 34-483, Polska - 3 tygodni temu w taakidom.pl
Dziaå‚ka w pobliå¼u wyciä…gu narciarskiego Przedmiotem sprzedaå¼y jest dziaå‚ka poå‚oå¼ona w miejscowoå›ci Kasina Wielka gm. Mszana Dolna. Powierzchnia 3 ary. Wymiary 10x30m. Z dziaå‚ki rozpoå›cierajä… siä™ piä™kne widoki na caå‚Ä… kasinä™ wielkä… oraz okoliczne gã³ry Beskidu Wyspowego. Media w odlegå‚oå›ci 10m. Dojazd dobry drogä… utwardzonä… 60m od drogi ...
Sprzedam dziaå‚ka, 300m2, Kasina Wielka, maå‚opolskie
099+
Lipnica Wielka 34-483, Polska - 3 tygodni temu w taakidom.pl
Przedmiotem sprzedaå¼y jest dziaå‚ka budowlana poå‚oå¼ona w bardzo atrakcyjnym miejscu Kasiny Wielkiej. dziaå‚ka znajduje siä™ 1.5km od stacji narciarskiej na Śnieå¼nicy, dojazd dobry, på‚aska, widok m. innymi na stok narciarski. W okolicy liczne szlaki turystyczne, miejsce startowe dla paralotniarzy. szerokoå›Ä‡ dziaå‚ki stwarza moå¼liwoå›Ä‡ jej podziaå‚u nawet na 5 mniejszych ...
Sprzedam dziaå‚ka, 5600m2, Kasina Wielka, maå‚opolskie
099+
Lipnica Wielka 34-483, Polska - 3 tygodni temu w taakidom.pl
Przedmiotem sprzedaå¼y jest dziaå‚ka budowlana o powierzchni 14 arã³w poå‚oå¼ona w bardzo ładnym widokowym miejscu w porä™bie Wielkiej - Koninkach. poå‚oå¼enie na stoku poå‚udniowym doskonale naså‚onecznionym caå‚y dzieå„. dziaå‚ka posiada dostä™p do prä…du oraz studni gå‚Ä™binowej. Jest to idealne miejsce pod domek rekreacyjny, w ktã³rym moå¼na wypoczywaä‡ ...
Sprzedam dziaå‚ka, 1400m2, porä™ba Wielka, maå‚opolskie
099+
Lipnica Wielka 34-483, Polska - 2 tygodni temu w taakidom.pl
Oferujemy do sprzedaå¼y dziaå‚kä™ leå›no-rolnä… o powierzchni 20 arã³w w miejscowoå›ci Kasina Wielka. dziaå‚ka znajduje siä™ w sä…siedztwie zabudowy jednorodzinnej. (rolno-leå›na: 16 arã³w lasu, pozostaå‚a czä™Å›Ä‡ rolna) wiä™cej informacji pod tel : ... lub ... bezpåatnie pomagamy W uzyskaniu najbardziej optymalnego kredytu na zakup nieruchomoåšci bezpieczeåƒstwo transakcji ...
099+
Lipnica Wielka 34-483, Polska - 3 tygodni temu w taakidom.pl
Oferujemy do sprzedaå¼y 2 dziaå‚ki leå›ne o łącznej powierzchni 1,53 ha w miejscowoå›ci Kasina Wielka. wiä™cej informacji pod tel : ... lub ... bezpåatnie pomagamy W uzyskaniu najbardziej optymalnego kredytu na zakup nieruchomoåšci bezpieczeåƒstwo transakcji zapewnia licencjonowany poåšrednik. Nr licencji 7803. jeå¼eli ta oferta nie speå‚nia paå„stwa oczekiwaå„ to ...
Obserwuj to wyszukiwanie i utwórz alert emailowy dla Działka lipnica wielka
  • Istotność
  • Popularność
  • Data
  • Cena
• Wpisz kod pocztowy lokalizacji Wpisz kod pocztowy lokalizacji
• Cena
Wybierz
• DataWybierz
Opcje dodatkowe
Wiadomość za długa
Post
 –   + 
Dziel się, sprzedawaj i czatuj z sąsiadami.
Google Google
ON AIR
Ja
Chat:
Status mojego chatu:
Dostępne
Nie przeszkadzać
Pokaż na liście moich czatów:
Najpopularniejszy
Wszystkie kontakty
Moje opcje:
Pokaż najpierw użytkowników online
Ukryj użytkowników offline
Mała lista chatu
Średnia lista chatu
Duża lista chatu
Włącz powiadomienia dźwiękowe
Włącz powiadomienia na pulpit
Włącz video-chat (Beta version)
Włącz moją lokalną TV sieciową (Beta version)
Zaproś przyjaciela