działka lipnica wielka

Lipnica Wielka 34-483
  • Lipnica Wielka 34-483
  • Nowotarski
  • Małopolskie MA
  • Polska
+ 5km+ 10km+ 20km
Zmień lokalizację
099+
Lipnica Wielka 34-483, Polska - 1 dzień temu w taakidom.pl
Przedmiotem sprzedaå¼y jest dziaå‚ka budowlano-rolna o powierzchni 33 arã³w poå‚oå¼ona w Kasinie Wielkiej. czä™Å›Ä‡ budowlana stanowi 16 arã³w. dziaå‚ka znajduje siä™ w bezpoå›rednim sä…siedztwie drogi krajowej nr 28, przeznaczenie - budownictwo jednorodzinne. szerokoå›Ä‡ od 30 do 66m przy granicy z drogä… krajowä…. Media: prä…d, gaz, telefon. Teren lekko pochyå‚y, ...
Sprzedam dziaå‚ka, 3300m2, Kasina Wielka, maå‚opolskie

działka lipnica wielka

:

do domu na sprzedaż

099+
Lipnica Wielka 34-483, Polska - 4 dni temu w taakidom.pl
Na sprzedaå¼ piä™kna dziaå‚ka w ksztaå‚cie prostokä…ta o wymiarach 66x193m poå‚oå¼ona w porä™bie Wielkiej. Powierzchnia dziaå‚ki wynosi 1,2 ha. dziaå‚ka poå‚oå¼ona jest w pobliå¼u lasu, z dala od zabudowaå„ (okoå‚o 200m). Dojazd drogä… utwardzonä… i czä™Å›ciowo polnä…. Jest to bardzo dobra inwestycja z uwagi na budowä™ ...
Sprzedam dziaå‚ka, 12000m2, porä™ba Wielka, maå‚opolskie
099+
Lipnica Wielka 34-483, Polska - 1 tydzień temu w taakidom.pl
Przedmiotem sprzedaå¼y jest ładna dziaå‚ka budowlana poå‚oå¼ona w malowniczej, otoczonej lasami miejscowoå›ci - Koninkach k/Mszany Dolnej. dziaå‚ka lekko pochyå‚a, poå‚oå¼ona na poå‚udniowym stoku. Dojazd asfaltowy. W pobliå¼u jest las, wyciä…g narciarski, liczne szlaki do gorczaå„skiego Parku Narodowego. najbliå¼sze sä…siedztwo stanowi maå‚y lasek, łąki oraz kilka ...
Sprzedam dziaå‚ka, 1500m2, porä™ba Wielka, maå‚opolskie
099+
Lipnica Wielka 34-483, Polska - 1 tydzień temu w taakidom.pl
Oferujemy paå„stwu do sprzedaå¼y dziaå‚kä™ o powierzchni 15 arã³w do wydzielenia z wiä™kszej powierzchni. Wymiary dziaå‚ki sä… do ustalenia przy podziale. nieruchomoå›Ä‡ poå‚oå¼ona w okolicy Kasiny Wielkiej, kilka kilometrã³w od stacji narciarskiej na Śnieå¼nicy. dziaå‚ka på‚aska, widokowa. Dojazd bardzo dobry drogä… utwardzonä… ok.40m od drogi asfaltowej. Media: prä…d, ...
Sprzedam dziaå‚ka, 1500m2, Kasina Wielka, maå‚opolskie
099+
Lipnica Wielka 34-483, Polska - 1 tydzień temu w taakidom.pl
Przedmiotem sprzedaå¼y jest dziaå‚ka rolna do przekwalifikowania na budowlanä… poå‚oå¼ona w miejscowoå›ci Kasina Wielka. Powierzchnia 17 arã³w, dojazd asfaltowy ok. 70m od drogi gå‚ównej, szerokoå›Ä‡ średnio 22m, då‚ugoå›Ä‡ ok.80m. dziaå‚ka w wiä™kszej czä™Å›ci terenu lekko pochyå‚a, widokowa. Media: prä…d i gaz na dziaå‚ce ...
Sprzedam dziaå‚ka, 1700m2, Kasina Wielka, maå‚opolskie
099+
Lipnica Wielka 34-483, Polska - 1 tydzień temu w taakidom.pl
Przedmiotem sprzedaå¼y jest dziaå‚ka budowlana o powierzchni 25 arã³w w miejscowoå›ci Kasina Wielka. Wymiary 44x56 m. dziaå‚ka widokowa, stok poå‚udniowy, naså‚oneczniona. W odlegå‚oå›ci ok. 2 km znajduje siä™ wyciä…g narciarski na Śnieå¼nicy. dziaå‚ka poå‚oå¼ona jest bezpoå›rednio u stã³p gã³ry Lubogoszcz czyli w rejonie planowanych tras do biegania ...
Sprzedam dziaå‚ka, 2438m2, Kasina Wielka, maå‚opolskie
099+
Lipnica Wielka 34-483, Polska - 1 tydzień temu w taakidom.pl
Przedmiotem sprzedaå¼y jest bardzo atrakcyjnie poå‚oå¼ona dziaå‚ka budowlana z moå¼liwoå›ciä… uså‚ug o powierzchni 38 arã³w w miejscowoå›ci Kasina Wielka przy drodze wojewã³dzkiej. dziaå‚ka ze wzglä™du na lokalizacjä™ nadaje siä™ pod rã³Å¼nego rodzaju dziaå‚alnoå›Ä‡. Posiada 2 zjazdy z drogi gå‚ównej. Wymiary 65x56 m. dziaå‚ka widokowa, stok poå‚udniowy, naså‚...
Sprzedam dziaå‚ka, 2325m2, Kasina Wielka, maå‚opolskie
099+
Lipnica Wielka 34-483, Polska - 2 tygodni temu w taakidom.pl
Przedmiotem sprzedaå¼y jest dziaå‚ka budowlana poå‚oå¼ona w miejscowoå›ci Kasina Wielka przy drodze krajowej o powierzchni 16 arã³w. dziaå‚ka nadaje siä™ na prowadzenie rã³Å¼nego typu inwestycji ze wzglä™du na lokalizacjä™. Posiada wjazd z drogi gå‚ównej po drodze gminnej. szerokoå›Ä‡ dziaå‚ki (przylegajä…cej krã³tszym bokiem do drogi krajowej) wynosi ok. 30m, då‚ugoå›...
Sprzedam dziaå‚ka, 1600m2, Kasina Wielka, maå‚opolskie
099+
Lipnica Wielka 34-483, Polska - 2 tygodni temu w taakidom.pl
Przedmiotem sprzedaå¼y jest dziaå‚ka budowlana o powierzchni 11 arã³w, poå‚oå¼ona w malowniczej, gã³rskiej miejscowoå›ci jakä… jest porä™ba Wielka. nieruchomoå›Ä‡ znajduje siä™ bezpoå›rednio przy drodze asfaltowej o bardzo maå‚ym natä™Å¼eniu ruchu w bardzo bliskiej odlegå‚oå›ci gorczaå„skiego Parku Narodowego. dziaå‚ka ksztaå‚tem zbliå¼ona do prostokä…ta. Media: prä…d, ...
Sprzedam dziaå‚ka, 1100m2, porä™ba Wielka, maå‚opolskie
099+
Lipnica Wielka 34-483, Polska - 2 tygodni temu w taakidom.pl
Przedmiotem sprzedaå¼y jest piä™kna, widokowa dziaå‚ka budowlana poå‚oå¼ona na poå‚udniowym stoku w miejscowoå›ci porä™ba Wielka - Koninki na granicy gorczaå„skiego Parku Narodowego. Powierzchnia okoå‚o 10 arã³w. dziaå‚ka w ksztaå‚cie prostokä…ta o szerokoå›ci 30m, på‚aska, dojazd drogä… utwardzonä… 100 m od asfaltu, do lasu 80m, wyciä…g narciarski ...
Sprzedam dziaå‚ka, 1000m2, porä™ba Wielka, maå‚opolskie
099+
Lipnica Wielka 34-483, Polska - 2 tygodni temu w taakidom.pl
Przedmiotem sprzedaå¼y jest kameralna dziaå‚ka poå‚oå¼ona w miejscowoå›ci Koninki u podnã³Å¼a gorczaå„skiego Parku Narodowego. dziaå‚ka do geodezyjnego wydzielenia, wymiary 22x32m, pochyå‚a w kierunku poå‚udniowym. Z trzech stron otoczona lasem. Dojazd droga utwardzona na odcinku 400m. Na dziaå‚ce jest wodociä…g, prä…d na sä…siedniej dziaå‚ce ( zgoda na podå‚Ä…...
Sprzedam dziaå‚ka, 700m2, porä™ba Wielka, maå‚opolskie
099+
Lipnica Wielka 34-483, Polska - 2 tygodni temu w taakidom.pl
Przedmiotem sprzedaå¼y jest piä™knie poå‚oå¼ona dziaå‚ka rolna o powierzchni 30 arã³w. dziaå‚ka bezpoå›rednio od strony pã³Å‚nocno-zachodniej graniczy z lasem natomiast w kierunku poå‚udniowo-wschodnim roztacza siä™ piä™kny widok na szczyty Beskidu Wyspowego oraz pasmo gorcã³w. Teren nieznacznie pochylony, dojazd na ostatnim odcinku ok 60m od asfaltu lekko utwardzony. W odlegå‚...
Sprzedam dziaå‚ka, 3000m2, Kasina Wielka, maå‚opolskie
099+
Lipnica Wielka 34-483, Polska - 2 tygodni temu w taakidom.pl
Przedmiotem sprzedaå¼y jest uzbrojona dziaå‚ka budowlano-rolna o powierzchni 44 arã³w do wydzielenia z wiä™kszej powierzchni (w sumie 98 arã³w). dziaå‚ka znajduje siä™ w okolicy Kasiny Wielkiej. dziaå‚ka w ksztaå‚cie zbliå¼onym do prostokä…ta o szerokoå›ci 45m. dziaå‚ka widokowa, graniczy z maå‚ym laskiem oraz strumykiem. W bezpoå›rednim sä…siedztwie jedno ...
Sprzedam dziaå‚ka, 4400m2, Kasina Wielka, maå‚opolskie
099+
Lipnica Wielka 34-483, Polska - 3 tygodni temu w taakidom.pl
Przedmiotem sprzedaå¼y jest dziaå‚ka budowlana poå‚oå¼ona w bardzo atrakcyjnym miejscu Kasiny Wielkiej. dziaå‚ka znajduje siä™ 1.5km od stacji narciarskiej na Śnieå¼nicy, dojazd dobry, på‚aska, widok m. innymi na stok narciarski. W okolicy liczne szlaki turystyczne, miejsce startowe dla paralotniarzy. szerokoå›Ä‡ dziaå‚ki stwarza moå¼liwoå›Ä‡ jej podziaå‚u nawet na 5 mniejszych ...
Sprzedam dziaå‚ka, 5600m2, Kasina Wielka, maå‚opolskie
099+
Lipnica Wielka 34-483, Polska - 3 tygodni temu w taakidom.pl
Przedmiotem sprzedaå¼y jest dziaå‚ka rolna o powierzchni 20 arã³w poå‚oå¼ona w malowniczym terenie Beskidu Wyspowego - Kasinie Wielkiej. Zlokalizowana na poå‚udniowym, naså‚onecznionym stoku z piä™knym widokiem m.in na gã³rä™ Lubogoszcz oraz wyciä…g narciarski na Śnieå¼nicy. przybliå¼one wymiary dziaå‚ki to 23x75m. Dojazd drogä… utwardzonä… oraz ostatni odcinek polnä…. W pobliå¼u jest sklep, ...
Sprzedam dziaå‚ka, 2000m2, Kasina Wielka, maå‚opolskie
Obserwuj to wyszukiwanie i utwórz alert emailowy dla Działka lipnica wielka
  • Istotność
  • Popularność
  • Data
  • Cena
• Wpisz kod pocztowy lokalizacji Wpisz kod pocztowy lokalizacji
• Cena
Wybierz
• DataWybierz
Opcje dodatkowe
Wiadomość za długa
Post
 –   + 
Dziel się, sprzedawaj i czatuj z sąsiadami.
Google Google
ON AIR
Ja
Chat:
Status mojego chatu:
Dostępne
Nie przeszkadzać
Pokaż na liście moich czatów:
Najpopularniejszy
Wszystkie kontakty
Moje opcje:
Pokaż najpierw użytkowników online
Ukryj użytkowników offline
Mała lista chatu
Średnia lista chatu
Duża lista chatu
Włącz powiadomienia dźwiękowe
Włącz powiadomienia na pulpit
Włącz video-chat (Beta version)
Włącz moją lokalną TV sieciową (Beta version)
Zaproś przyjaciela