Mieszkania

Polska
  • Polska
+ 1500km+ 2500km+ 5500km
Zmień lokalizację
099+
Kraków 31-159, Polska - 1 dzień temu w taakidom.pl
Lokalizacja: Prezentuje paå„stwu nowy apartament przy ulicy gwieåºdzistej na Ruczaju. Komfortowa lokalizacja, w bliskiej odlegå‚oå›ci znajduje siä™ przystanek autobusowy. W sä…siedztwie mieszkania bardzo dobrze rozwiniä™ta sfera uså‚ugowo-handlowa. Niedaleko znajduje siä™ kampus uj, Business Park, Motorola Solutions, Ericpol. W pobliå¼u znajdujä… siä™ sklepy spoå¼ywcze, lokale uså‚ugowe, bankomat, bardzo dobre lokale gastronomiczne oraz ...
Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe, 60m2, krakã³w, maå‚opolskie
099+
Warszowice 43-254, Polska - 1 dzień temu w taakidom.pl
Nowa niå»sza cena 52 000 zå‚ dziaåka budowlana W warszowicach dziaå‚ka znajduje siä™ w Warszowicach. Jest to cicha i spokojna okolica domkã³w jednorodzinnych. Powierzchnia dziaå‚ki to 642 m2, jest w ksztaå‚cie prostokä…ta. W granicy dziaå‚ki znajdujä… siä™ woda, prä…d, gaz oraz kanalizacja. Dojazd do dziaå‚ki odbywa siä™ drogä… gminnä…. Istnieje ...
Sprzedam dziaå‚ka, 642m2, Warszowice, ślä…skie

Mieszkania

:

do domu na sprzedaż

099+
Chybie 43-520, Polska - 1 dzień temu w taakidom.pl
Dom chybie cena 329000 , powierzchnia 160M2, dziaåka 1670M2 okazja Ładny dom W dobrej lokalizacji astor nieruchomoå›ci oferuje duå¼y, ładny dom w piä™knej, spokojnej czä™Å›ci Chybia o pow. ok 160 m2 plus garaå¼. Budynek usytuowany na dziaå‚ce o pow. 1670 m2, poå‚oå¼ony przy samym lesie i w odlegå‚oå›ci ok ...
Sprzedam dom, 0m2, Chybie, ślä…skie
099+
Tymbark 34-650, Polska - 1 dzień temu w taakidom.pl
Nowa atrakcyjna cena Oferujemy paå„stwu na sprzedaå¼ dom o powierzchni uå¼ytkowej 112 m2, caå‚kowitej 244 m2 poå‚oå¼ony na 6 arowej dziaå‚ce w Tymbarku. Dom zbudowany w latach 70-tych, w tradycyjnej technologi na pã³Å‚tora warstwy ( na zewnä…trz pustak, od środka cegå‚a ceramiczna, w środku pusty), przykryty blachä… trapezowä…, stolarka drewniana. ...
Sprzedam dom, 244m2, Tymbark, maå‚opolskie
099+
Lublin 20-029, Polska - 1 dzień temu w taakidom.pl
Dom wolnostojä…cy w Lublinie, na så‚awinie przy ul. så‚awinkowskiej o powierzchni uå¼ytkowej 287 mkw., wysoki standard wykoå„czenia, nowoczesne rozwiä…zania architektoniczne, bardzo dobra lokalizacja. Oferta dostä™pna wyåÄ„cznie za poå›rednictwem ad rem nieruchomoåšci cezary papliåƒski. Pracujemy dla paå„stwa od 9.00 do 17.00 od poniedziaå‚ku do piä…...
Sprzedam dom, 350m2, Lublin, lubelskie
099+
Warszawa 00-647, Polska - 1 dzień temu w taakidom.pl
Dom w zabudowie bliåºniaczej , 6 pokoi, , dziaå‚ka 450 m2. lokalizacja: - spokojna okolica z dogodnym dojazdem do Warszawy kolejkä… podmiejskä… dojechaä‡ moå¼na zarã³wno do Dworca Warszawa wileå„ska (20 minut), gdzie jest stacja ii linii metra, jak i do Warszawy Śrã³dmieå›cie. - nieruchomoå›Ä‡ poå‚oå¼ona poå›rã³d niskiej zabudowy jednorodzinnej z bardzo dobrym dostä™pem do peå‚...
Sprzedam dom, 180m2, kobyå‚ka, mazowieckie
099+
Pokój 46-034, Polska - 2 dni temu w taakidom.pl
Budynek wybudowany w 19 tym wieku z balii, (do remontu ) rozkå‚ad pomieszczeå„; korytarz, kuchnia, pokã³j, pomieszczenia gospodarcze. Zlokalizowany na dziaå‚ce o pow. 1417 m2., piä™kne widoki na gã³ry, bardzo spokojna i cicha okolica. Dojazd drogä… asfaltowä…. Cena do negocjacji, zapraszam na prezentacjä™. ::kontakt do agenta Henryk Grzelak ... progres.nier ...@wp.pl poå›rednik odpowiedzialny zawodowo za ...
Sprzedam dom, 80m2, kukã³w, maå‚opolskie
099+
Wysowa 38-316, Polska - 2 dni temu w taakidom.pl
Wã“jt gminy uåšcie gorlickie ogå‚asza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaå¼ nieruchomoå›ci niezabudowanych poå‚oå¼onych w miejscowoå›ci Wysowa - zdrã³j. (tabela w zaå‚Ä…czonych zdjä™ciach) Przetarg odbä™dzie siä™ 1 marca 2017 r. w uå›ciu Gorlickim w budynku urzä™du gminy (sala narad, pok. nr 2) w godz. 8.00 – 9....
Sprzedam dziaå‚ka, 1006m2, Wysowa-zdrã³j, maå‚opolskie
099+
Krzeszyce 66-435, Polska - 2 dni temu w taakidom.pl
O G Ł O S Z E N I E Zgodnie z art.39 ust.2 ustawy z dnia ... r. ( tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 1774) zapraszamy do udziaå‚u w rokowaniach dotyczä…cych zbycia na wå‚asnoå›Ä‡ niå¼ej wymienionej nieruchomoå›ci: (tabela w zaå‚Ä…czonym zdjä™ciu) Rokowania odbä™dä… siä™ dnia 03 marca 2017r ...
Sprzedam dziaå‚ka, 2202m2, Rudnica, lubuskie
099+
Warszawa 00-052, Polska - 2 dni temu w taakidom.pl
Oferowana dziaåka posiada warunki zabudowy, moå»liwoåšÄ† kupienia od 1000M2 do 2500 M2. piä™kna, ogrodzona dziaå‚ka o duå¼ej powierzchni, poå‚oå¼ona w okolicy Puszczy Kampinoskiej. W ogå‚oszeniu oferowana jest przykå‚adowa dziaå‚ka o powierzchni 1000 m2. Dojazd do dziaå‚ki z drogi asfaltowej w drogä™ prywatnä… utwardzonä… o szerokoå›ci 6 metrã³w (udziaå‚ ...
Sprzedam dziaå‚ka, 1000m2, zaborã³wek, mazowieckie

Mieszkania

:

do domu warszawa mz

099+
Warszawa 00-052, Polska - 2 dni temu w taakidom.pl
Nowoczesny przytulny O wysokim standardzie dom na biaåoåÄ˜ce wolnostojä…cy, jednorodzinny dom wykonany z najwyå¼szej jakoå›ci materiaå‚u o powierzchni 140m2 poå‚oå¼ony w cichej i malowniczej czä™Å›ci biaå‚oå‚Ä™ki. Usytuowany w niedalekiej odlegå‚oå›ci od Trasy toruå„skiej, w pobliå¼u przystanku kolei miejskiej co zapewnia szybki dojazd do Centrum ...
wynajmä™ dom, 140m2, Warszawa, mazowieckie

Mieszkania

:

do domu do wynajęcia

099+
Warszawa 00-052, Polska - 2 dni temu w taakidom.pl
Nieogrodzona, poå‚oå¼ona na warszawskiej biaå‚oå‚Ä™ce w otoczeniu budynkã³w mieszkalnych jednorodzinnych w obrä™bie Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Teren nieruchomoå›ci niezagospodarowany. dziaå‚ka znajduje siä™ przy drodze asfaltowej (pierwsza linia zabudowy). W sä…siedztwie nowe osiedle domkã³w jednorodzinnych/segmentã³w oraz wolno stojä…ce domy jednorodzinne. Dobry dojazd do centrum Warszawy mostem pã³Å‚nocnym. dziaå‚ka ...
Sprzedam dziaå‚ka, 7800m2, Warszawa, mazowieckie
099+
Warszawa 00-052, Polska - 2 dni temu w taakidom.pl
Uwaga: do sprzedaå»Y ostatnia poåowa bliå¹niaka do sprzedaå»Y wykoåƒczony W poåowie dom : pã³Å‚ bliåºniaka o pow. 320 metrã³w, parterowy bez podpiwniczenia, z poddaszem uå¼ytkowym. Parter: salon 62 m2, gabinet 13 m2, kuchnia oddzielna, z oknem 13 m2, hall 18 m2, kotå‚ownia, garaå¼ 42 m2, taras 14 i 18 m2 zadaszony, pomieszczenie gospodarcze 21 ...
Sprzedam dom, 320m2, Warszawa, mazowieckie
099+
Wola Rasztowska 05-253, Polska - 2 dni temu w taakidom.pl
Dziaå‚ka 1900m2 poå‚oå¼ona w miejscowoå›ci Wola Rasztowska, blisko trasy Warszawa-biaå‚ystok, dojazd drogä… asfaltowä…, kawaå‚ek utwardzonä…. dziaå‚ka w miejscowym planie przewidziana pod zabudowä™ mieszkaniowä… lub nieuciä…żliwe uså‚ugi, woda z wå‚asnego ujä™cia, szambo, prä…d. Dodatkowo istnieje moå¼liwoå›Ä‡ dokupienia kolejnych 11tyå› m2( dziaå‚ki sä…siednie). Dla zainteresowanych - wiä™...
Sprzedam dziaå‚ka, 1500m2, Wola Rasztowska, mazowieckie
099+
Warszawa 00-052, Polska - 2 dni temu w taakidom.pl
Bardzo obszerny dom wybudowany metodä… tradycyjnä… z poczä…tku lat 90-tych. dziaå‚ka på‚aska z moå¼liwoå›ciä… podziaå‚u na dziaå‚ki pod zabudowä™ wolnostojä…cä… i bliå¼niaczä…. Budynek o oryginalnej architekturze i ukå‚adzie pomieszczeå„. Budynek w dobrym stanie technicznym , remontowany na bieå¼Ä…co, jednak wymagajä…cy pewnych nakå‚adã³w celem adaptacji do standardã³w dnia dzisiejszego. ...
Sprzedam dom, 517m2, staniså‚awã³w Pierwszy, mazowieckie
Obserwuj to wyszukiwanie i utwórz alert emailowy dla Nieruchomości
  • Istotność
  • Popularność
  • Data
  • Cena
• Wpisz kod pocztowy lokalizacji Wpisz kod pocztowy lokalizacji
• Cena
Wybierz
• DataWybierz
Opcje dodatkowe
Wiadomość za długa
Post
 –   + 
Dziel się, sprzedawaj i czatuj z sąsiadami.
Google Google
ON AIR
Ja
Chat:
Status mojego chatu:
Dostępne
Nie przeszkadzać
Pokaż na liście moich czatów:
Najpopularniejszy
Wszystkie kontakty
Moje opcje:
Pokaż najpierw użytkowników online
Ukryj użytkowników offline
Mała lista chatu
Średnia lista chatu
Duża lista chatu
Włącz powiadomienia dźwiękowe
Włącz powiadomienia na pulpit
Włącz video-chat (Beta version)
Włącz moją lokalną TV sieciową (Beta version)
Zaproś przyjaciela